RSS

Op de tast

 

De basis is een tastvorm die aan alle kanten een ander aanzien heeft en waarin het binnenwerk een netwerk vormt van met elkaar verbonden gangen. De basis voor nieuw werk. Nog geen idee hoe ik hierop ga doorborduren. Sponzig, gatenkaas, iets organisch. Het begint te borrelen.

 • Mogelijk laat ik een wortelstelsel van haver groeien in en uit de gaten. Haver groeit  snel en geeft een ragfijn netwerk. Op het geheel dan een ranke opbouw in porseleinklei en textiel. Als een soort van ontspruitend berkenboompje of…
 •  Mijn eigen opstelling geïnspireerd op de stillevens aan het begin van de 17e eeuw? Je ziet veel stillevens op doek, als schilderij. Nu zie je vreemd genoeg bijna nooit stillevens in de vorm van een sculptuur.

Coorte Adriaen-Still Life with Shells (1697) mieke van os 

 

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 oktober 2017 in Op de tast

 

Tags: ,

Jour Journal Journey

Jour Journal Journey project, mijn bijdragen:

The art of freedom

I’m on my way to Berlin. It’s my second time. Last time my companions were fellow art students, now the main purpose is the Berlin Marathon on the 24th of September. But, not for me. Yes, I’m at the cheering crowd lined up at the sides, yelling to the runners and especially to Flip on his way to the Brandenburg gate: “Almost done!“. Practically tasting the alcohol free beer they are serving at the end, setting a PR. But, by then I’m already on my cultural Odyssee, because it’s my turn to fill the Journal pages! Therefore I did not want to concentrate on the classical art centre, but especially get to grips with the public (free) space. The streets of Berlin and her underground places of culture. Since Berlin is a hot spot of Graffiti Artists. It’s unconventional. Anyplace it’s in the air: all of us just want to be free. Like Kennedy once said: ‘I’m a Berliner. Although the context was different back in the day, Berlin values the idea of all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. No matter what, even when you are not born here and do not live here, you’re one of us. Never ever again an iron curtain and a wall. Embracing otherness is embracing oneself. This broad supported conviction is under pression. Today there’s not only the marathon, there’s also the election of the Parliament. The prognoses elucidate that times are changing. After we have been visiting the Reichstag a young radiant female student told us while serving dinner late at night. “Many people in Germany, in particular, are worried at present; they are upset about what lies ahead”. Berlin is an extraordinary city with a great but turbulent past. To be clear, I’m not an activist or politically driven in anyway, but being in Berlin I’m more conscious of the fact that freedom is in and of itself good, valuable, worthwhile, essential to being human.

Inspired by the artists I used a mixture of life and reconstructed drawing (ink, charcoal, graphite pensel, acryllic paint and chalk pastel, decopage and collage technique, some needle work- casting – and a verse in mix media.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 1 oktober 2017 in 2D Potlood en kwast

 

Kritisch denken

Kritisch denken gaat niet over ‘wat’ we denken, maar over ‘hoe’ we denken.Een kritische houding ontstaat vanuit de motivatie om ergens langer bij stil te staan, om je ergens in te verdiepen en bereid te zijn om de eigen opvattingen ter discussie te stellen. Moed blijkt als studenten hun mening durven te geven, ook als deze afwijkt van  de heersende mening in de klas of als het betekent dat zij het standpunt of de overtuiging van een klasgenoot ter discussie stellen.Ook doorzettingsvermogen speelt een grote rol: studenten moeten bereid zijn informatie te zoeken die hun eigen mening, keuze of oplossing ondersteunt of juist
ontkracht. Het proces van kritisch denken bestaat uit vier fases: verzamelen, beoordelen, analyseren en concluderen.In het proces van kritisch denken worden deze fases bijna nooit stap voor stap doorlopen. Het proces begint lang niet altijd met het verzamelen van informatie om uiteindelijk met een conclusie te eindigen. Het is ook mogelijk dat iemand met een conclusie of oordeel begint en vanuit daar terug redeneert naar de eerdere fases.

Bronnen onderzoeken en de verkregen informatie op betrouwbaarheid beoordelen

Stap 1: Groeperen; leer informatie goed te ordenen.
Stap 2: Redeneren; waaruit bestaat een redenering? Welke bronnen zijn te onderscheiden om beweringen te onderbouwen?
Stap 3: Structureren; maak zo helder mogelijke beweringen.
Stap 4: Analyseren; leer verborgen aannames te herkennen en te expliciteren.
Stap 5: Evalueren; leer bronnen te beoordelen op hun kwaliteit en leer redeneringen te beoordelen of op hun sterkte dan wel zwakte.

Rationale-schema maken

Morele ontwikkeling

Bij jongeren vindt een verschuiving plaats van zelfgeoriënteerd denken naar denken in een bredere context van rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid. Volgens Kohlberg zijn er drie stadia van morele ontwikkeling:

 • Pre-conventioneel (tot +/- 10 jaar): Moreel denken en handelen wordt aangeleerd.
  Denken over goed en kwaad wordt gedaan op basis van consequentie: je doet iets niet want dan krijg je straf.Goed is wat plezierig is.Wat pijn doet, of angst inboezemt, is slecht. Er is bij het kind in de eerste levensjaren nog geen ethisch besef. Het kan zelf nog geen onderscheid maken tussen ‘goed’ en ‘slecht’.

1) Het kind is geheel en al op de externe autoriteit gericht.
Iets is vanzelfsprekend goed omdat een autoriteit (moeder, vader) dat zegt.
Alles waar straf op staat, is slecht: ‘Ik zorg dat ze niet boos op mij worden’. Zekerheidshalve wordt het gedrag van de autoriteit geïmiteerd, – althans, zolang de autoriteit in de buurt is.

2) Ten opzichte van anderen wordt een weegschaalmodel gehanteerd.
‘Ik doe iets voor een ander, omdat die ander (dan) iets voor mij doet. Als jij niet lief bent voor mij, dan ben ik niet lief voor jou’. Wat het eigenbelang van het kind niet direct dient, zal het ook niet doen. Het eigenbelang gaat voor.

 • Conventioneel (tussen 10 en 18 jaar): Het maken van keuzes is gericht op waardering uit de sociale omgeving. Hoe verder in deze fase, hoe onafhankelijker de visie wordt.

3) Goed is wat de anderen goed vinden.
‘Wat men van mij verwacht, dat wil ik doen. Ik kijk eerst naar de anderen, voor ik zelf een besluit neem’.
Met eventuele negatieve gevolgen wordt weinig of geen rekening gehouden: ‘Iedereen doet het immers? Ik wil niet anders zijn dan de anderen’.

4) Goed is wat de eigen groep normaal vindt.
‘Ik laat mijn doen en laten bepalen door de meerderheid. De gangbare groepsnorm wens ik niet te overtreden, anders wordt het leven verwarrend en moeilijk.
Ik sluit mij aan bij de mening van mijn groep’.

 • Post-conventioneel (vanaf ongeveer 18 jaar): iemand is in staat om regels en wetten aan te passen, zonder dat de achterliggende moraal geweld aangedaan wordt. Overigens bereikt niet iedereen deze fase.

5) Goed is wat in overleg is overeengekomen.
‘Afspraken moeten gerespecteerd worden. Iets is goed, als in principe iedereen op die manier zou handelen. Het doel heiligt niet alle middelen. Respect voor anderen is belangrijk. Ik ga voor de rechten van de mens. Mensen mogen elkaar niet misbruiken. Wat ‘men’ normaal vindt behoef ik nog niet normaal te vinden! Ik heb eventueel het recht om zélf te bepalen hoe ik in deze situatie handel’.

6) Iets is goed omdat het niet tegen de eigen principes ingaat.
‘Mijn persoonlijke geweten weegt het zwaarst en geeft de doorslag. Ik ga voor de rechten van het individu. Voor de wereld waarin ik leef draag ik een directe verantwoordelijkheid. Ik zal wat slecht is openlijk afkeuren. Zelfs al is niemand het met mij eens. Hier sta ik, ik kan niet anders’.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 september 2017 in 21ste Century Skills

 

Tags: , ,

Handelingsrepertoire oprekken

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 8 september 2017 in communicatie in de klas

 

Seksualiteit

Wat vind jij: Het is goed om via soaps homoseksualiteit in beeld te brengen? 

http://zijaanzij.nl/digizine/lesbos_op_de_buis/#2

http://zijaanzij.nl/digizine/lesbos_op_de_buis/#2

 • Waarom roept Shula Rijxman , bestuurslid NPO, op tot meer zichtbaarheid van vrouwen? Welke voorbeelden worden er genoemd?
 • Is er een verschil in lesbische vrouwen en homomannen op de Nederlandse televisie?
 • Wat zijn oorzaken van het ontbreken van lesbische vrouwen op televisie?
 • Wat vind je van de beeldvorming in de media in het algemeen?
 • Hoe kan er gewerkt worden aan positieve representatie in de media?
 • Hoe zit het als je praat over je eigen beeldvorming over homoseksualiteit in je eigen omgeving, op je school of werk, in je familie of met vrienden?

http://www.rozeinbeeld.nl/film

http://www.gayandschool.nl

http://www.iedereenisanders.nl

http://www.gaystraightalliance.nl

http://www.theater-aanz.nl

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 8 september 2017 in gender

 

Tags: ,

Pubers binnen het onderwijs

Ontwikkeling verloopt volgens principes. Biologische, sociale en psychologische factoren spelen op elkaar in.

De verschillende fasen in de cognitieve ontwikkeling is item in de theorie van Piaget.Het denken ontwikkelt zich in vier fases.

Wat betekenen de fases voor het puberbrein: hoe leren jong adolescenten? Formeel-operationele fase (>12 jaar). Overigens, dit stadium is niet universeel: niet iedereen bereikt dit stadium en ook niet op een gelijke tijd. Ontwikkeling van het ruimtelijk denken, het abstract denken, het logisch denken en conclusies trekken. Assimilatie: Het toevoegen van nieuwe elementen in bestaande structuren (inpassen in een systeem). Accommodatie: Nieuwe ervaringen en kennis wijzigen de aanwezige kennis- en denkstructuur (aanpassen van een systeem). Equilibrium:De interne reorganisatie van bestaande mentale structuren na verstoringen van het evenwicht.

Jongeren hebben moeite met bepaalde aspecten die te verklaren zijn door de nog onrijpheid van de prefrontale cortex. Welke aspecten zijn dit en hoe kun je hiermee rekening houden binnen het onderwijs. Door ervaringen kunnen cognitieve conflicten ontstaan en worden kinderen gedwongen hun denkstructuur te veranderen.

De belangrijkste ontwikkelingstaak tijdens de adolescentiefase is het ontwikkelen van een identiteit.(Erikson)

De betekenis van rolontwikkeling en de samenhang met zelfverwezenlijking en zelfbeeld. Het aangaan en het belang van balans in relaties. Erikson onderscheidt 8 levensfasen. Iedere fase draagt een ontwikkelingstaak in zich.Het wel of niet volbrengen van de taak beïnvloedt andere fasen (regressie is mogelijk). Omgeving (cultuur) speelt een belangrijke rol. Groepsactiviteiten kunnen eigen onzekerheid verminderen.

 • Foreclosure = sterk conformeren aan de eisen van de omgeving.lBeschermd opgevoed.Veel behoefte aan goedkeuring
 • Moratorium = time-out in het voldoen aan de plichten van de volwassenheid.
 • ldentititeitscrisis, zoeken naar eigen identiteit.
 • Identity achievement = maakt eigen keuzes, neemt zelf beslissingen en aanvaardt verantwoordelijkheid.

Vier aspecten van identiteitsgevoel:

 1. Besef van continuïteit = wie ben ik nou eigenlijk echt gezien de vele rollen die ik speel?
 2. Besef van herkenning en erkenning = jouw omgeving herkent en erkent jou als unieke persoon met een persoonlijke  levensstijl.
 3. Besef van innerlijke vrijheid in afhankelijkheid = wat zijn je mogelijkheden en beperkingen en waar liggen grenzen.
 4. Besef van een zinvolle toekomst = doelen en idealen hebben.

http://www.npo.nl/breingeheim/10-05-2011/POW_00375764

De morele ontwikkeling is onderwerp van onderzoek binnen de Theorie van Kohlberg. Kohlberg legt nadruk op de ontwikkeling van morele oordelen en argumentatie bij kinderen.-Discussies stimuleren de morele ontwikkeling. Net zoals het opdoen van sociale ervaringen dat doet.

 • Straf en gehoorzaamheidsoriëntatie.
 • Instrumenteel-relativistische oriëntatie: moraliteit van “voor wat hoort wat”. (acht tot tien jaar)
 • Beste jongen, braaf meisje oriëntatie. Goed gedrag is dat, wat een ander plezier doet of gewaardeerd wordt. (Vanaf tien jaar)
 • Recht en orde oriëntatie. Slecht is dat te doen wat de maatschappelijke orde in gevaar brengt.
 • Legale sociale-contract-oriëntatie.  Goed is wat in overleg is overeengekomen.(Rond adolescentie)
 • Universele ethisch-principiële oriëntatie.   Iets is goed als het niet tegen de eigen principes ingaat.

Hersenonderzoek geeft ons steeds meer inzicht hoe de hersenen werken, hoe leren eigenlijk in zijn werk gaat en hoe dit orgaan zich ontwikkelt bij mensen.

Kronkelweggetjes in het puberbrein

Hoe komt een en ander terug in de praktijk of niet ….Wat zijn uitingen van Erikson’s bevindingen? In hoeverre zie je bij twaalfjarigen terug dat zij tot abstract denken in staat zijn? Komt de reactie op morele kwesties van leerlingen van verschillende overeen met de theorie van Kohlberg? Hoe beïnvloedt de ontwikkeling van jongeren het uit de voeten kunnen met executieve functies?

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 8 september 2017 in Psychologie

 

Tags: , , ,

Volgen ontwikkeling creatief vermogen


Wat leert een kind eigenlijk door kunst- en cultuuronderwijs en hoe volg en stimuleer je die leeropbrengsten? Cultuurmij Oost ontwikkelde samen met het primair onderwijs Robinson: een digitaal leerlingontwikkelsysteem gericht op de culturele ontwikkeling van leerlingen.

Creativiteit, kritisch denken zijn belangrijke vaardigheden die alleen maar aan belang winnen. Ze maken wezenlijk deel uit van kunst- en cultuuronderwijs.De visie erachter is dat we leerlingen leren om te gaan met de problemen van nu en van de toekomst op een manier die bijdraagt aan een wereld die voor ieder de moeite waard is om in te leven; zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties. Het domein biedt kansen aan kinderen om zelf concepten op te bouwen, om zelf hun eigen werkelijkheid te construeren. Elk kind heeft zijn eigen mix van minstens acht verschillende intelligenties die alle ontwikkeld kunnen worden. (Gardner, 1983.)

Ik heb affiniteit met woordtaal én beeldtaal; ze versterken elkaar. In combinatie komen ze tegemoet aan de ontwikkeling van de visuele wereld van een “hoor- en leescultuur” naar een interactieve “zie-cultuur”. Het beeld ondersteunt het woord en omgekeerd.Ik zie het al helemaal voor me. Nederlands leren door en aan de hand van kunst. Want door taalopdrachten te koppelen aan kunst-kijken en praten over kunst als ook het praktisch te koppelen aan kunst wordt een en ander in de vorm van “plaatjes” opgeslagen wat efficiënt is voor de verwerking en het langetermijngeheugen.

 
 

Tags: , , ,